Privacyverklaring

De Stichting Liberaal Fonds Rotterdam (hierna de Club van 100) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Om uw privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Club van 100 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, mogelijke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze incidenteel nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking naar verwachting valt buiten de grondslag van de donateursovereenkomst dan wel de band die is ontstaan door regelmatig van u ontvangen donaties; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Club van 100 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van aangesloten donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden door De Club van 100 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • (Financieel-)administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de donateursrelatie;
 • Het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen dan wel overige communicatie die in deze lijn ligt;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen donateurschap;
 • De band die is ontstaan door  regelmatig van u ontvangen donaties.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt De Club van 100 de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geslacht
 • Onderneming, indien de donatie via die onderneming loopt;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Vorm van donateurschap (sprake van schenkingsakte).

Uw persoonsgegevens worden door De Club van 100 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële donateurs en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van potentiële donateurs en geïnteresseerden worden door De Club van 100 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Schriftelijke) toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) verwerkt De Club van 100 de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Club van 100 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een potentiële donateur en bij geïnteresseerden voor de noodzakelijke periode voor informatieverstrekking rondom een bepaalde activiteit.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van opmaak en verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partij sluiten wij een verwerkersovereenkomst voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat politie of justitie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EER
Wij  verwerken geen persoonsgegevens buiten de EER en staan ook niet toe dat door ons ingeschakelde verwerkers dit doen. Wij sluiten verwerking van persoonsgegevens buiten de EER ook uit in onze verwerkersovereenkomst.   

Bewaartermijn
De Club van 100 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Bestuursleden van De Club van 100 die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en/of wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en in geval van datalek nemen wij de daartoe voorgeschreven maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door onze verwerker(s). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door een bericht te sturen aan ons via onderstaande contactgegevens. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Liberaal Fonds Rotterdam/De Club van 100 
’s-Gravenweg 17
3062 ZA Rotterdam

Contactpersoon Privacy-zaken: dhr. A. Vredenbregt, bereikbaar via arnold@vredenbregt.net

www.clubvan100rotterdam.nl